W ramach działalności dydaktycznej pracownicy Katedry prowadzą na poszczególnych kierunkach studiów: wykłady, ćwiczenia projektowe, audytoryjne i laboratoryjne z konstrukcji betonowych, żelbetowych i sprężonych, technologii betonu, technologii prefabrykatów betonowych, projektowania konstrukcji prefabrykowanych.
Zajęcia prowadzone są na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego (S1/N1) i drugiego (S2/N2) stopnia kierunku budownictwo na specjalnościach: Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie (KBI), Technologia i Organizacja Budownictwa (TOB), Drogi Ulice Lotniska (DUL), Budownictwo Hydrotechniczne (BH) oraz na kierunku Architektura i Urbanistyka.
Uruchomienie w roku akademickim 1992/93 na kierunku budownictwo studiów zawodowych dziennych Organizacja i Zarządzanie w Budownictwie ( inżynier europejski) stworzyło warunki do rozszerzenia współpracy dydaktycznej z uczelniami zagranicznymi: Fachhochschule w Oldenburgu, holenderską Hanzehogeschool w Groningen i brytyjskim University of Wolverhampton.
W minionych latach w Katedrze wydano i obroniono ponad 1800 prac dyplomowych, kilkanaście z nich zostało wykorzystanych w przemyśle.