Zmiany organizacyjne i technologiczno-materiałowe które następują w budownictwie wymagają uaktualnienia treści programowych poszczególnych przedmiotów. Wprowadzenie do praktyki projektowej nowych norm - Eurokodów wiąże się z koniecznością opracowania nowych pomocy dydaktycznych w postaci skryptów oraz włączenia się pracowników Zakładu w organizację, koniecznych do uruchomienia w najbliższej przyszłości, Studiów Podyplomowych w zakresie Projektowania i Utrzymania Konstrukcji.
W zakresie pracy organizacyjnej przewiduje się utworzenie laboratorium termodynamiki i mechaniki betonu. Utworzenie laboratorium wymaga wzbogacenia istniejącej aparatury o kalorymetr izotermiczny oraz stanowisko do badań betonu w złożonych stanach naprężenia. Pozwoli to na realizację zamierzeń naukowo-badawczych związanych z oceną wpływu czynników technologiczno-materiałowych na wytężenie twardniejącego betonu oraz stany graniczne użytkowania i nośności konstrukcji żelbetowych. W tej grupie zagadnień mieszczą się następujące problemy wymagające naukowego opracowania:
 • identyfikacja obciążeń o charakterze technologiczno-materiałowym oddziaływujących na twardniejący beton,
 • ocena następstw obciążeń technologicznych na wytężenie betonu w procesie twardnienia oraz elementów konstrukcji w okresie ich eksploatacji,
 • ustalenie metod przeciwdziałania negatywnym następstwom zmian objętościowych twardniejącego betonu.

Kontynuowane będą prace naukowo-badawcze związane z następującymi tematami:
 • właściwości mechanicznych i reologicznych mieszanek betonowych oraz twardniejących betonów – specjalnego przeznaczenia (samozagęszczalnych , lekkich, modyfikowanych dodatkami mineralnymi oraz domieszkami chemicznymi, a także mikrozbrojeniem). Celem prowadzonych badań jest optymalizacja składu betonu z uwagi na jego właściwości technologiczne (łatwość transportu, układania i zagęszczania) oraz konstrukcyjne (właściwości mechaniczne, fizyko-chemiczne, rysoodporność, skurcz i odkształcenia opóźnione),
 • podjęte zostaną badania dotyczące projektowania składu betonu z koncentratem magnetytowym, właściwości fizyczne betonu modyfikowanego – w młodym wieku oraz betonu stwardniałego, betonu z koncentratem magnetytowym jako materiału osłon w budownictwie związanym z energetyką jądrową,
 • optymalizacji składu betonów podwodnych oraz technologii napraw konstrukcji,
 • badanie trwałości konstrukcji betonowych i żelbetowych,

Celem prowadzonych badań jest optymalny dobór materiałów oraz ustalenie zasad wymiarowania konstrukcji betonowych z uwzględnieniem wpływów obciążeń pośrednich twardniejącego betonu i oddziaływań środowiskowych. Wyniki badań pozwolą również na wybór optymalnych metod naprawy i rekonstrukcji konstrukcji betonowych eksploatowanych w różnych warunkach środowiskowych.
Opis zrealizowanych prac:
 • wykonano badania właściwości reologicznych skurczu i pełzania betonów modyfikowanych włóknami przy ściskaniu i rozciąganiu o różnym stopniu dojrzałości,
 • przeprowadzono badania skurczu betonów o zróżnicowanym składzie metodą pierścieniową
 • przeprowadzono badania wpływu składu betonu oraz wartości ciśnienia hydrostatycznego wody na właściwości betonów układanych pod wodą

Najważniejsze osiągnięcia:
 • ustalono znaczenie wpływu naprężeń ściskających i rozciągających na pełzanie twardniejącego betonu,
 • ustalono znaczenie wpływu na skurcz twardniejącego betonu następujących uwarunkowań technologicznych: rodzaju kruszywa, wilgotności kruszywa oraz izolacji powierzchni materiału,
 • wskazano na wpływ ciśnienia wody na właściwości fizyczne podwodnych betonów naprawczych.