Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Deklaracja dostępności

kkzitb - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - użytkownik strony kkzitb zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://kkzitb.zut.edu.pl.

 • Data publikacji strony internetowej: 2017-05-10
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-10-05

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
Treści niedostępne
 • Nie wszystkie dokumenty Word i PDF zamieszczone na stronie są dostępne cyfrowo
 • Pomimo dokładanych starań, może zdarzyć się sytuacja, że dla obrazu nie zostanie zapewniona alternatywa w postaci tekstu
 • Pomimo dokładanych starań, może zdarzyć się sytuacja, że tabela nie będzie posiadała tytułu czy nagłówka
 • Pomimo dokładanych starań, może zdarzyć się sytuacja, że niehierarchicznie zostaną użyte nagłówki
 • Brak odpowiedniej deklaracji języka w przypadku wersji angielskiej
 • Może zdarzyć się, że opublikowany film nie będzie posiadał napisów
 • Z uwagi na ograniczenia systemowe, w serwisie nie jest przez redaktorów stosowany znacznik lang
Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-02-25
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-28
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest kkzitb, kkzitb@zut.edu.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 91 914494900. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.